VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SOKOLSKÁ

vydaný na základě § 30 školského zákona č. 561/2004Sb.


Úvodní ustanovení

Vnitřní řád upravuje pravidla týkající se stravování žáků a studentů ve školní jídelně dle vyhlášky č. 107/2008Sb. o školním stravování v souladu se školským zákonem č.561/2004Sb. Školní stravování se řídí výživovými normami a poskytuje se za dotované ceny /platí se pouze náklady na potraviny/ žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole /viz §119 školského zákona/ . V ostatní dny si oběd mohou zakoupit za úplatu /tj. včetně ceny na provozní náklady/.


 1. Výdejní doba obědů - od 11.40 do 14.00 hod.

 2. Výdej obědů přes ulici - od 11.40 do 13.30 hod.

 3. Cena oběda - dle finančních limitů stanovených v příloze č.2 vyhlášky 107/2008Sb. o škol. stravování a cen potravin

  • ZŠ Věda – žáci
   7-10 let     25,- Kč
   11-14 let     27,- Kč
   15 let a výše     30,- Kč

  • cizí strávníci - žáci
   7-10 let     63,- Kč
   11-14 let     65,- Kč
   15 let a výše     68,- Kč

  • dospělí     68,- Kč

 4. Způsoby placení obědů

  • v hotovosti - v kancel. ŠJ (u okénka) denně od 12.00 do 14.00 hod. nejpozději den předem, než chce jít strávník na oběd

  • bezhotovostní platbou - inkasem
   • tito strávníci, za předpokladu, že platba došla na účet ŠJ, mají automaticky objednané obědy č. 1 na další měsíc od prvního do posledního dne kromě všech prázdnin.
   • obědy si mohou sami rušit nebo změnit

  • převodem z bankovního účtu
   • došlá platba na účet ŠJ bude připsána strávníkovi na jeho konto a on si následně sám zadá přes internet nebo nahlásí osobně v kancel.ŠJ obědy podle vlastního výběru.
    Počítejte s časovou prodlevou mezi zadáním vaší platby a připsáním na konto strávníka (1-3 dny podle banky)


  Číslo účtu školní jídelny: 38234021/0100

  Variabilní symbol – novým strávníkům sdělí referentka stravování p. Jinderlová, tel. 224262152

  Obědy musí být zaplaceny a zadány nejpozději den předem (do 14.00 hodin), než chce jít strávník na oběd !

  UPOZORNĚNÍ!!!
  V případě, že strávník bude mít na kontě peníze, ale nebude mít provedenou objednávku v počítači (přes internet, osobně v kancel.ŠJ nebo telefonicky) nárok na oběd nemá.

 5. Prokazování nároku na oběd - bezkontaktní klíčenkou /čipem/, 1 čip - 100,- Kč

 6. Čip je nevratný a zůstává majetkem strávníka, poplatek se nevrací.


 7. Přihlášky ke stravování - vyplňují pouze noví strávníci, kteří se ještě v ŠJ nestravovali


 8. Zapomínání, ztrácení čipů - v případě, že si strávník čip zapomene, nahlásí to pracovnici v kanceláři ŠJ a ta po ověření v počítači, zda-li strávník má oběd, mu vydá náhradní doklad. Při ztrátě čipu si musí každý zakoupit nový. Jeho původní čip bude zablokován.


 9. Objednávaní obědů

  • přes internet – www.jidelnasokolska.w1.cz (přihlašovací jméno a heslo obdrží strávník v kancel.ŠJ)
  • osobně při placení obědů
  • nejpozději do 14 hod. na další den
  • telefonicky do 6 hod. na ten samý den


 10. Odhlašování obědů

  • přes internet nebo osobně v kancel.ŠJ nejpozději do 14 hod. na další den
  • telefonicky nebo na e-mailové adrese: jidelna1@volny.cz (pište - jidelna jedna zavináč volny tečka cz) nejpozději do 6 hod. na ten samý v mimopracovní době lze využít i záznamník na tel. čísle 224 262 152. V případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob (ne skleněných) pouze první den nepřítomnosti /viz §4 odst.9 vyhl.107/2008Sb. o škol. stravování/, kdy má nárok na dotované stravování. Ostatní obědy v době nepřítomnosti ve škole odhlásí nebo si je zakoupí i s režií, jako cizí strávníci.


 11. Ukončení stravování - při ukončení stravování v ŠJ z jakéhokoliv důvodu strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost ve školní jídelně Sokolská /tel.224 262 152. Netýká se pouze žáků 9. tříd ZŠ, kteří při ukončení školní docházky jsou automaticky vyřazováni.

 12. Jídelní lístky - zveřejněny vždy ve vývěsní skříňce před vchodem do školní jídelny, v chodbě ŠJ a na www stránkách ŠJ: www.jidelnasokolska.w1.cz, kde jsou i ostatní informace.

 13. Odnášení jídla - odnášení jídla z jídelny (př. moučník, jogurt, ovoce) pouze bez nádobí školní jídelny

 14. Odkládání věcí

  • na místa k tomu určená, tj. lavice, věšáky v chodbě ŠJ
  • drahé a cenné věci si strávníci berou s sebou do jídelny, popř. je mohou uschovat v kancel. ŠJ

 15. Stravování dospělých - ŠJ může zajišťovat stravování i pro dospělé strávníky /viz §119 škol.zákona/ a to za úplatu. Řídí se podle vyhlášky č.94/2006Sb. o nákladech na závodní stravování. Dospělým strávníkům je poskytována stejná strava jako žákům a studentům, proto nemusí být časově ani prostorově odděleno.

 16. Přeplatky obědů

  • vrací se na účty nebo adresy strávníků (zák.zástupců)
  • vrací se všem, kdo ukončí školní docházku
  • ostatním se vrací dle dohody s ref. stravování, jinak jsou odečteny při příští platbě obědů, nikdy se za ně nezadávají obědy na další měsíc bez výslovné žádosti strávníka (zák. zástupce)

Každý strávník (zákonný zástupce) si může na internetu zjistit stav svého konta (kreditu) a v objednávkách ( historie objednávek) si může zkontrolovat zadané objednávky a zda byly odebrány.
Datum dne, na který byl oběd odhlášen nebo nebyl objednán, se nezobrazuje.V Praze dne 3. 6. 2019 Rožánková Marcela
vedoucí školní jídelny