Vnitřní řád školní výdejny obědů

v ZŠ u sv.Štěpána

vydaný na základě § 30školského zákona č. 561/2004 Sb.


Úvodní ustanovení

Vnitřní řád upravuje pravidla týkající se stravování žáků ve školní výdejně dle vyhlášky č. 107/2008Sb. o školním stravování v souladu se školským zákonem č.561/2004Sb. Školní stravování se řídí výživovými normami a poskytuje se za dotované ceny /platí se pouze náklady na potraviny/ žákům a studentům v době jejich pobytu ve škole /viz §119 školského zákona/ . V ostatní dny si oběd mohou zakoupit za úplatu /tj. včetně ceny na provozní náklady/.

Strávníci si mohou objednávat, měnit a odhlašovat obědy přes internet.

Odkaz na internetové objednávání

Přihlašovací jméno a heslo pro objednávání přes internet obdrží každý strávník po přihlášení ke stravování a zakoupení čipu.

 1. Výdejní doba obědů - od 11.30 do 13.45 hod.

 2. Výdej obědů přes ulici - od 11.15 do 11.30 hod.

 3. Cena oběda - dle finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky 107/2008Sb. o škol. stravování a cen potravin

  • 1. stupeň - 25,- Kč / za jeden oběd
  • 2. stupeň - 27,- Kč
  • 3. stupeň - 30,- Kč

  Zařazení do 1. - 3. stupně se řídí dle vyhl.107/2008Sb., tj. podle věku strávníka dosaženého během školního roku (tj. od 1.9. do 31.8.) takto:

  • 1. stup. 7-10 let
  • 2. stup. 11-14 let
  • 3. stup. 15 a výše

 4. Platby stravného

  • číslo účtu školní jídelny: 38234021/0100
  • variabilní symbol: - novým strávníkům sdělí referentka stravování p. Jinderlová, tel. 224262152, ostatním zůstává stejný po celou školní docházku


  1. platby inkasem
   • tito strávníci, za předpokladu, že platba došla na účet ŠJ, mají automaticky objednané obědy č. 1 od prvního do posledního dne v měsíci kromě všech prázdnin.
   • obědy si mohou sami rušit nebo změnit

  2. převodem z bankovního účtu
   • došlá platba na účet ŠJ bude připsána strávníkovi na jeho konto a obědy si musí sám zadat přes internet nebo objednávkový terminál ve výdejně.
    Počítejte s časovou prodlevou mezi zadáním vaší platby a připsáním na konto strávníka (1-3 dny podle banky).
   • výše zasílané částky - libovolná, nemusí být přesně na počet obědů v měsíci

  3. v hotovosti - pouze v kanceláři ŠJ, Sokolská 6, Praha 2 denně od 12.00 do 14.00 hod.

  Podle vyhlášky č. 210 z 26.6.2017, kterou se mění vyhl. 107/2015 Sb. o školním stravování v § 5, odst. 4 zní: Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak. Záloha na jeden měsíc za 22 stravovacích dnů činí:

  1.st. 550,- Kč
  2.st. 594,- Kč
  3.st. 660,- Kč

  Obědy musí být zaplaceny a zadány nejpozději den předem, než chce jít strávník na oběd !

  UPOZORNĚNÍ!!!
  V případě, že strávník bude mít na kontě peníze, ale nebude mít provedenou objednávku v počítači (přes internet, objednávkový terminál nebo telefonicky) nárok na oběd nemá.

 5. Prokazování nároku na oběd - bezkontaktní klíčenkou /čipem/, 1 čip - 100,- Kč

 6. Čip je nevratný a zůstává majetkem strávníka, poplatek se nevrací.


 7. Přihlášky ke stravování - vyplňují pouze noví strávníci, kteří se ještě v ŠJ nestravovali


 8. Zapomínání, ztrácení čipů - v případě, že si strávník čip zapomene nebo ztratí, nahlásí to kuchařce u výdeje a ta si v počítači ověří, zda-li má strávník oběd a jestli si ho již někdo na jeho čip nevybral.
  Při ztrátě čipu si musí každý zakoupit nový. Jeho původní čip bude zablokován.


 9. Objednávaní obědů

  • přes internet nebo objednávkový terminál v jídelně nejpozději do 14 hod. na další školní den
  • osobně při placení obědů
  • telefonicky

  • objednávání přes internet – lze si zadat obědy č. 1 i bez konkrétního jídelníčku. Strávník má tak zajištěny obědy na každý den, na který mu stačí kredit.

  • nelze (nelze objednat) – se objeví při internetovém objednávání v případě, že jsou prázdniny, svátky, ředitelské volno, nedostatek peněz na kontě nebo při objednávce na následující školní den po 14 hodině


 10. Odhlašování obědů

  • přes internet nebo přes objednávkový terminál v jídelně nejpozději do 14 hod. na další den
  • telefonicky nebo na e-mailové adrese: jidelna1@volny.cz (pište - jidelna jedna zavináč volny tečka cz) nejpozději do 6 hod. na ten samý den v mimopracovní době lze využít i záznamník na tel. čísle 224 262 152

   V případě neplánované nepřítomnosti žáka ve škole lze neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob (ne skleněných) pouze první den nepřítomnosti /viz §4 odst. 9 vyhl. 107/2008Sb. o škol. stravování/, kdy má nárok na dotované stravování. Ostatní obědy v době nepřítomnosti ve škole odhlásí nebo si je zakoupí i s režií, jako cizí strávníci.


 11. Ukončení stravování - při ukončení stravování v ŠJ z jakéhokoliv důvodu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost ve školní jídelně Sokolská /tel. 224 262 152/. Netýká se pouze žáků 9. tříd ZŠ, kteří při ukončení školní docházky jsou automaticky vyřazováni

 12. Jídelní lístky - zveřejněny vždy ve vývěsní skříňce před vchodem do výdejny obědů, ve výdejně u objednávacího terminálu na objednávání a na www stránkách ŠJ: www.jidelnasokolska.w1.cz, kde jsou i ostatní informace.

 13. Odnášení jídla - odnášení jídla z jídelny (př. moučník, jogurt, ovoce) pouze bez nádobí školní jídelny

 14. Přeplatky obědů

  • vvrací se na účty strávníků (zák.zástupců )
  • vrací se všem, kdo ukončí školní docházku
  • ostatním se vrací dle dohody s ref. stravování, jinak zůstávají na kontě strávníka

Každý strávník (zákonný zástupce) si může na internetu zjistit stav svého konta (kreditu) a v objednávkách ( historie objednávek) si může zkontrolovat zadané objednávky a zda byly odebrány.
Datum dne, na který byl oběd odhlášen nebo nebyl objednán, se nezobrazuje.V Praze dne 3. 6. 2019 Rožánková Marcela
vedoucí školní jídelny